KONKURSY

Regulamin Konkursu Czytelniczego


Organizatorem konkursu jest Ewa Lesień- 
nauczyciel bibliotekarz
                                                z ZSGE  w Koninie.

1.     Patronat nad konkursem obejmuje TNBSP o/Konin.
2. Konkurs czytelniczy dotyczy znajomości sagi Andrzeja Sapkowskiego 
pt. „Wiedźmin”.
3.      W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z danej szkoły.
4.      Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: etap szkolny i etap międzyszkolny.
5.    Etap szkolny (na miejscu ) należy przeprowadzić w bibliotece w dniu wybranym
przez   bibliotekarza w okresie  od  1 do 5 kwietnia 2019.
6.   Etap szkolny polega na wypełnieniu przez uczestników konkursu testu
ze znajomości   sagi Andrzeja Sapkowskiego pt. „Wiedźmin”.
7.     Do drugiego etapu przechodzi  uczeń z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.
8.    Drugi etap - międzyszkolny - należy przeprowadzić  również w bibliotece
 danej placówki  w dniu 12 kwietnia 2019.
9.  Etap polega na wypełnieniu przez ucznia testu i przesłaniu go drogą elektroniczną   organizatorowi konkursu.
10.  Organizator konkursu ogłosi wyniki, również drogą elektroniczną, wysyłając informację na adres mejlowy  prowadzącego konkurs nauczyciela bibliotekarza z danej szkoły.
11.  Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę książkową ufundowaną przez koniński oddział TNBSP. Nagrodę dostarczy organizator.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy w bibliotece szkolnej ZSEU do 28 marca 2019 r. /czwartek/.

                                       
                                             Szkolny Konkurs Literacki

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs literacki na opowiadanie fantastyczne:
„Witaj, moja fantazjo! Dokąd mnie zawiedziesz?”
                                                                                                       Jonathan  Auxier


    USTALENIA WSTĘPNE

1.      Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna ZSEU w Żychlinie.
2.  Cele konkursu: rozwijanie literackich uzdolnień uczniów i doskonalenie warsztatu pisarskiego młodych twórców.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.     Konkurs jest adresowany do uczniów ZSEU w Żychlinie.
2.   Osoba zainteresowana konkursem przygotowuje pracę literacką w konwencji szeroko rozumianej fantastyki do 12 stron formatu A4, czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5. Wybór tematu należy do autora. Prace /w formie papierowej i elektronicznej/ wraz ze zgodą na publikację /zał. nr 1/ na stronie internetowej biblioteki należy złożyć w bibliotece szkolnej do 31 maja 2019 r.
3.  Prace nie mogą być dotychczas publikowane (także w Internecie) lub nagradzane w innych konkursach.
4.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia korekt redakcyjnych w pracach wybranych do publikacji.
5.     Jury konkursu pod uwagę weźmie:
- kreatywność,
- wartości artystyczne,
- poprawność stylistyczną i językową.
7.   Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w czerwcu  podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

Załącznik nr 1

Oświadczenie

Ja, niżej podpisana/- y
…………………………………………………………………………………………
wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację opowiadania przez Bibliotekę Szkolną ZSEU w Żychlinie.


Podpis uczestnika:………………………………………


Konkurs Historyczny
„100. rocznica urodzin Marka Edelmana- wkład Żydów
do kultury i nauki polskiej oraz europejskiej”.

„Miejsce nauki i kultury żydowskiej w cywilizacji europejskiej i światowej”.


I.                   Cele ogólne:
-  Uczczenie 100.rocznicy urodzin Marka Edelmana.
- Poszerzenie wiedzy uczniów na temat wybitnych postaci żydowskich zasłużonych dla nauki i kultury europejskiej oraz światowej, a także budowania relacji polsko- żydowskich.
-  Ukazanie  osiągnięć Żydów i ich wkładu do nauki  oraz  kultury europejskiej.

      II.         Cele szczegółowe:
              - Kształcenie umiejętności łączenia wielkich wydarzeń historycznych w Europie
                z  dziejami własnego kraju i regionu.
              - Propagowanie   wśród   młodzieży   wiedzy  dotyczącej   relacji   polsko- 
                żydowskich w XX wieku.
             -  Popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy dotyczącej osiągnięć naukowych
                i  kulturalnych   Żydów na przestrzeni dziejów.
             -  Rozwijanie umiejętności czytania tekstów kultury materialnej.
             -  Poszerzenie umiejętności pracy z tekstami źródłowymi.
             -  Umożliwienie uczniom rozwijanie ich zainteresowań.

      III.         Adresaci konkursu:
            Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych  
                                               im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.
      IV.        Warunki i zasady uczestnictwa:
            Osoby  zainteresowane  konkursem  składają  zgłoszenia  w   bibliotece szkolnej

                                                           do 8 marca 2019 r. 
       V.      Uczestnicy konkursu mają do wyboru:
               - test składający się z zagadnień dotyczących życia i działalności
  Marka Edelmana w okresie wojny i po jej zakończeniu. 
Problematyka będzie również  dotyczyć relacji polsko- żydowskich w Polsce 
przedwojennej i powojennej
  oraz ich osiągnięć  w  nauce i kulturze,
 - dowolną pracę twórczą:  
             prezentację multimedialną, plakat, esej lub pamiętnik na temat konkursu.

Konkurs przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa. 
W jej skład wejdą nauczyciele przedmiotów humanistycznych. 


     VI. Kryteria oceny prac konkursowych:
        - poprawność udzielonych odpowiedzi,
        - zgodność prac z tematem odpowiedzi,
        - oryginalność prezentowanych treści,
        - wartość dokumentacyjna pracy.

    VII. Termin konkursu:
       Konkurs odbędzie się 14 marca  o godz. 10.40 w Sali Konferencyjnej 
w obiekcie dydaktyczno- sportowym.

    VIII. Zagadnienia:
          1.      Życie i działalność Marka Edelmana /okres przedwojnia, wojenny i powojenny/.
          2.      Osiągnięcia naukowe i kulturalne Żydów w XIX i XX wieku.
          3.      Relacje polsko-żydowskie w XIX i XX wieku.


         IX. Proponowana bibliografia

         Marek Edelman. Życie. Po prostu,Witold Bereś, Krzysztof Burnetko

        Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem.REGULAMIN Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Fryderyka Chopina                                                                                             Cele konkursu:

                    1.     Upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości
                            Fryderyka Chopina.
                         2.     Poszerzenie wiedzy o muzyce klasycznej
                                 i rozbudzenie zainteresowań kulturą wysoką.
                             3.     Propagowanie idei twórczego współzawodnictwa.
                                       4.     Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.   
                                  
                                                            Organizacja konkursu:

1.      Organizatorem konkursu jest Biblioteka  ZSEU w Żychlinie.
2.      Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością:
a/ życiorysu Fryderyka Chopina i  jego dorobku artystycznego,
b/ umiejętnością rozpoznawania  gatunków i form muzycznych występujących w dorobku twórczym kompozytora.
3.      Konkurs składa się z dwóch części:
a/ testu wyboru /pytania otwarte i zamknięte/,
b/ zadania słuchowego polegającego na rozpoznawaniu utworów Fryderyka Chopina.
4.      Turniej będzie trwał 40 minut i obędzie się 21 lutego 2019 r. 
w Sali Chopinowskiej w godz. 10.40- 11.25.
5.      Lista laureatów zostanie ogłoszona podczas uroczystych obchodów Dnia Patrona. W trakcie akademii odbędzie się ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom.

 Literatura dla uczestników konkursu:

a/ M. Ulatowska, „Fryderyk Chopin- życie i twórczość”
c/http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/places/poland/id/568
e/ http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/places/poland/id/583

Utwory muzyczne:

a/ Etiuda „Rewolucyjna” c- moll op.10,
b/ Ballada g- moll op.23,
c/ Polonez A- dur op. 40,
d/ Preludium c- moll op. 28,
e/ Walc „minutowy” Des- dur op.64.

Utwory dostępne są w bibliotece szkolnej.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają nauczyciele bibliotekarze. Zgłoszenie do konkursu należy złożyć w bibliotece szkolnej do 15 lutego 2019 r."Najlepszy Czytelnik 2018- 2019"


  Regulamin konkursu

I. Cel konkursu
Promowanie książki i czytelnictwa.

II. Zasady konkursu


1. Konkurs będzie trwał od 03.09.2018 r. do 14.06.2019 r.

2. Uczestnicy systematycznie wypożyczają i czytają książki.

3. Bibliotekarz zastrzega sobie możliwość sprawdzenia treści przeczytanych książek.

Uczestnik otrzyma tytuł „Najlepszego Czytelnika Biblioteki Szkolnej”
i nagrodę podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/ 2019.


                 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz